ข้อมูลโรงเรียน

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖ จังหวัดลำพูน สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้นตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๓๗ เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จัดให้เป็นโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ประเภทอยู่ประจำ บนพื้นที่ ๑๔๐ ไร่ ๕๗ ตารางวา โรงเรียนอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอป่าซางมาทางทิศใต้ประมาณ ๒๑ กิโลเมตร
ดำเนินการจัดการศึกษาให้กับบุคคลที่รัฐจำเป็นต้องให้การสงเคราะห์เป็นพิเศษ คือ เด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาซึ่งจำแนกเป็น ๑๐ ประเภท เข้าเรียนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายรับนักเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย เน้นการส่งเสริมอาชีพและทักษะการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เกิดความเสมอภาคทางการศึกษา โดยมุ่งเน้นสิทธิและความเท่าเทียมของเด็กทุกคนที่จะได้รับการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพส่วนบุคคลให้สามารถมีอาชีพ พึ่งตนเองได้ และมีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาสังคม

วิสัยทัศน์
เป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาสำหรับเด็กกลุ่มเป้าหมาย พิเศษ ให้มีสิทธิและโอกาสได้รับบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม สำนึกในความเป็นไทยและมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ
๑. ขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานแก่เด็กกลุ่มเป้าหมายพิเศษในพื้นที่บริการ
๒. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำนึกในความเป็นไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๓. พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และระบบประกันคุณภาพการศึกษา
๔. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
๕. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้และการบริหารจัดการ
๖. ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถานศึกษาและเครือข่ายในการบริหารและการจัดการศึกษา

ปรัชญาของโรงเรียน
การศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม

คติพจน์ของโรงเรียน
ใฝ่รู้ สู้งาน สานสร้างคุณธรรม

คำขวัญของโรงเรียน
รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ

Advertisements