ข้อมูลสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

รายละเอียดการแบ่งพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖ จังหวัดลำพูน

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖ มีที่ดินจำนวน ๒ แปลง รวมพื้นที่ทั้งหมด ๑๕๒ ไร่ ๓ งาน ๘๕.๕ ตารางวา แบ่งเป็นพื้นที่ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนตั้งอยู่ เลขที่ ๔๒๔ หมู่ ๑๑ ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน จำนวน ๑๔๐ ไร่ ๕๗ ตารางวา และพื้นที่สำหรับฝึกปฏิบัติการเกษตร ตั้งอยู่ หมู่บ้านเหล่ายาว อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ซึ่งอยู่ห่างจากโรงเรียนประมาณ ๗ กิโลเมตรอีกจำนวน ๑๒ ไร่ ๓ งาน ๒๘.๕ ตารางวา

พื้นที่สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖ จังหวัดลำพูน ได้กำหนดไว้คือบริเวณพื้นที่ตั้งของโรงเรียน จัดแบ่งออกเป็นโซนต่างๆ ๔ โซน ได้แก่ โซน A B C และ D ดังนี้

โซน A คือ บริเวณอาคารเรียนและพื้นที่โดยรอบ ได้แก่บริเวณตั้งแต่รั้วหน้าโรงเรียนริมประตูโรงเรียนทางเข้าฝั่งซ้าย พื้นที่ภายในขอบถนนตั้งแต่หน้าโรงเรียน ป้อมยาม อาคารเรียน ๔ อาคารเรียน ๑ อาคารเรียน ๒ อาคารเรียน ๓ (ประถม) โรงน้ำดื่ม พื้นที่เกษตร โรงอุตสาหกรรม จนถึงบริเวณริมรั้วป่าสวนพฤกษศาสตร์หลังพระพุทธรูป(เดิม)

โซน B คือ บริเวณพื้นที่สำหรับการเรียนการสอนและบ้านนพักบุคลากร ได้แก่บริเวณตั้งแต่รั้วหน้าโรงเรียนริมประตูโรงเรียนทางเข้าฝั่งขวา สวนหย่อมหลังป้ายโรงเรียน สวนสุขภาพ บ้านพักผู้อำนวยการ บ้านพักครู แฟลตครู ภายในถนนริมสนามฟุตบอลและภายในสนามฟุตบอล ภายในกรอบถนนรอบพื้นที่โรงอาหาร หอประชุม โรงประกอบอาหารและบริเวณโดยรอบ และบริเวณบ้านพักรองผู้อำนวยการ บ้านพักครู รวมถึงบริเวณอาคารดนตรี โรงเก็บของ และโรงสีข้าวตั้งแต่ริมถนนถึงรั้วโรงเรียนด้านทิศตะวันตก

โซน B คือ บริเวณหอพักนักเรียน และสวนเกษตรพอเพียง ถึงรั้วโรงเรียนด้านทิศเหนือ

โซน C คือ ป่าด้านทิศตะวันออก และรอบสระน้ำใหญ่ ถึงรั้วโรงเรียนด้านทิศตะวันออก

ในช่วงแรกของการดำเนินงานได้กำหนดพื้นที่ศึกษาเฉพาะบริเวณโซน A และโซน B เพื่อเป็นพื้นฐานในการปกิบัติกิจกรรมเบื้องต้นและความสะดวกในการจัดกิจกรรม

 

พื้นที่ศึกษา

พื้นที่ศึกษา บริเวณโซน A และโซน B ได้กำหนดเป็นพื้นที่ย่อยให้เหมาะสมกับการเรียนรู้แบบกลุ่มย่อย ดังนี้

Advertisements